અમેરિકન ફ્રુટ સલાડ

(0 reviews)
અમેરિકન ફ્રુટ સલાડ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. કોબીજ, કાકડી, પાઈનેપલના કટકા, સફરજનના કટકા, લીલી દ્રાક્ષ, મીઠું, ખાંડ અને મેયોનીઝ નાંખી, હલાવી, લંબગોળ સલાડ પ્લેટમાં સલાડનાં પાન ગોઠવી, તેમાં સલાડ ભરી, ઉપર પાઈનેપલની સ્લાઈસ, સફરજનની ચીરીઓ, લીલી દ્રાક્ષ અને ચેરીથી સજાવટ કરી, રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી, ખૂબ ઠંડું કરી પીરસવું.

You may also like