ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ

(0 reviews)
ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. જારમાં બધું ભેગું કરી, હલાવી તૈયાર કરવું.

You may also like