ગાર્લિક ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ

(0 reviews)
ગાર્લિક ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. જારમાં ભેગું કરી, ખૂબ સારું હલાવી, તૈયાર કરવું.

You may also like