કેળાંનાં ખલવાં

(0 reviews)
કેળાંનાં ખલવાં

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. કેળાની છાલ કાઢી, ત્રણ ઈંચના કટકા કરી, રવૈયાં જેમ કાપવાં. કોપરાનું ખમણ, લીલા ધાણા, વાટેલાં આદું-મરચાં, તલ, મીઠું બધું ભેગું કરી, મસાલો બનાવી કેળામાં ભરવો.

    ચણાના લોટમાં મીઠું, હળદર, મરચું અને થોડો સોડા નાંખી સાધારણ જાડું ખીરું બનાવી ભરેલાં કેળાહ તેમાં બોળી તળી લેવા.

You may also like