પાઈનેપલ ચીઝ સલાડ

(0 reviews)
પાઈનેપલ ચીઝ સલાડ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. સીરપમાંથી પાઈનેપલ કાઢી, સીરપમાં કોટેજ ચીઝ, મીઠું, લેટ્યૂસના કટકા, લીંબુનો રસ અને ખજૂરના કટકા નાખા. એક બાઉલમાં લેટ્યૂસનાં પાન મૂકી, તેના ઉપર પાઈનેપલના કટકા મૂકવા. તેના ઉપર સીરપ નાંખી ખજૂરમાંથી બી કાઢી લાંબી ચીર કરી મૂકવી.

You may also like