બ્રેડનાં દહીંવડાં

(0 reviews)
બ્રેડનાં દહીંવડાં

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બ્રેડની બાજુની કિનાર કાઢી, એકસરખા નાના કટકા કરવા.તેને તેલમા ંતળીને કાઢી લેવા. પછી 250 ગ્રામ દહીની પાતળી છાશ બનાવી તેમાં બોળી હાથથી દાબી, છાશ કાઢી નાંખવી. દહીંને વલોવી મીઠું, વાટેલાં અાદું-મરચાં અને ખાંડ નાંખી, તૈયાર કરવું. એક ડિશમાં કટકા મૂકી, તેના ઉપર દહીં નાંખી, થોડા તેલમાં જીરું, હિંગ અને લીમડાના પાન સમારી નાંખીને વઘાર કરવો. પરસતી વખતે ખજૂર-અાંબલીની ચટણી 1 ચમચી નાંખવી.

You may also like