છોલેનો મસાલો

(0 reviews)
છોલેનો મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બધી વસ્તુ થોડા તેલમાં શેકી, તેમાં સંચળનો ભૂકો, અામચૂર પાઉડર, હળદર અને હિંગ નાંખી, ખાંડી ચાળી, મસાલો તૈયાર કરી કાચની બરણીમાં ભરી લેવો.

You may also like