દક્ષિણી ગરમ મસાલો

(0 reviews)
દક્ષિણી ગરમ મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ધાણાને થોડા તેલમાં શેકવા. બધી જ વસ્તુને થોડા તેલમાં જુદી જુદી શેકવી. તલ અને ખસખસને તેલ વગર શેકવાં. સૂકા કોપરાને છીણી, થોડા તેલમાં શેકવું. સૂકાં આખા મરચાંને તેલમાં ધીમે તાપે સાંતળવા. શાહજીરું શેક્યા વગર નાંખવુ. બધું, ખાંડી, ચાળી, બરણીમાં ભરી લેવું. મસાલો બનાવવો હય તેને આગલે દિવસે બધી વસ્તુ શેકીને રાખવી, જેથી તેલ સુકાઈને કોરી થઈ જાય અને ખાંડવામાં હરકત પડે નહિ. આ મસાલો દરેક ફરસાણ, દાળ, શાક વગેરેમાં વપરાય છે. વધારે દિવસ રાખવો હોય તો કોપરું, તલ અને ખસખસને અંદર ન નાંખતાં જુદાં રાખવાં.

You may also like