ગરમ મસાલો (ગુજરાતી)

(0 reviews)
ગરમ મસાલો (ગુજરાતી)

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. દરેક વસ્તુને થોડા ઘીમાં શેકી, ખાંડી, ચાળી, મસાલો બનાવવો. પછી પેક શીશીમાં ભરી લેવો. અા મસાલો કોરો થાય છે તેથી વધારે દિવસ રહી શકે છે.

You may also like