દૂધનો મસાલો

(0 reviews)
દૂધનો મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બધુ ખાંડી, પેક શીશીમાં ભરી લેવું.

You may also like