પાંઉભાજીનો મસાલો

(0 reviews)
પાંઉભાજીનો મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બધું થોડા તેલમાં શેકી, ખાંડી, ચાળી, તેમાં અામચૂર પાઉડર, સૂંઠનો પાઉડર, સંચળનો ભૂકો અને મીઠું નાંખી, હલાવી, કાચની બરણીમાં ભરી લેવો.

You may also like