પુલાવનો મસાલો

(0 reviews)
પુલાવનો મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બધું ખાંડી, ચાળી, પેક શીશીમા ભરી લેવું.

You may also like