પંજાબી મસાલો

(0 reviews)
પંજાબી મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. દરેક વસ્તુને સાફ કરી ધીમા તાપે ઘીમાં શેકી, ખાંડી, ચાળીને મસાલો બનાવવો. પછી એક બરણીમાં ભરી લેવો.

You may also like