ઓરેન્જ કુલફી

(0 reviews)
ઓરેન્જ કુલફી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં દૂધ ઉકળવા મૂકવું. થોડા ઠંડા દૂધમાં કોર્નફ્લોર મિક્સ કરી ઉકળતા દૂધમાં નાંખવો. ખાં નાંખી દૂધ જાડું થાય એટલે ઉતારી લેવું. દૂધ ઠંડું પડે એટલે તેમાં કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક, ક્રીમ, ચારોળીનો ભૂકો, કાજુનો ભૂકો, ઓરેન્જ કલર અને ઓરેન્જ એસેન્સ નાંખી, મિક્સરમાં હલાવી એકરસ કરવું. પછી સંતરાનો ગલ (બરાબર કણી છૂટી પાડી) નાંખી, કુલફીના મોલ્ડમાં ભરી, ફ્રિઝરમાં મૂકવું. કુલફી સેટ થઈ જાય એઠલે કાઢી લેવી.

You may also like