વ્હાઈટ સોસ

(0 reviews)
વ્હાઈટ સોસ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વસણમાં માખણ ગરમ કરવું. તેમાં મેંદો નાંખી શેકીને ઉતારી લેવું. તેમાં ધીમે ધીમે દૂધ નાંખવું. એકરસ થાય એટલે તાપ ઉપર મૂકવું. સોસ જાડો થાય એટલે મીઠું અને મરીનો ભૂકો નાંખી, હલાવી ઉતારી લેવો. પાતળો સોસ બનાવવો હોય તો 2 કપ દૂધ નાંખવું.

You may also like