બ્રેડનો હલવો

(0 reviews)
બ્રેડનો હલવો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બ્રેડની આજુબાજુની લાલ કિનાર કાઢી, તેના કટકા કરવા. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, ગરમ થાય એટલે તેમાં બ્રેડના કટકા અને દૂધ નાંખવું. પછી તેમાં ખાંડ નાંવી. લોચા જેવું થાય એટલે તેમાં માવો, કોકો પાઉડર, ચોકલેટ પાઉડર અને કાજુના કટકા નાંખવા. બરાબર ઘટ્ટ થાય એટલે ઉતારી, વેનિલા એસેન્સ નાંખી, થાળીમાં ઘી લગાડી, હલવો ઠારે દેવો. ઉપર ચારોળી ભભરાવી અથવા ચાંદીના વરખ લગાડવા.

You may also like