ફરાળી નાનખટાઈ

(0 reviews)
ફરાળી નાનખટાઈ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક થાળીમાં 1/2 કપ ઘી અને 1/2 કપ દળેલી ખાંડ ફીણવું. એક રસ થાય એટલે 1 કપ શિંગોડાના લોટ અને એલચીનો ભૂકો નાંખી, ફરી ફીણી તેની નાનખટાઈ બનાવવી. ઉપર ચારોળી લગાડી ઓવનમાં અથવા બિસ્કીટના સંચામાં શેકી લેવી.

You may also like