ગાજરના લાડુ

(0 reviews)
ગાજરના લાડુ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ગાજરને છોલી, વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી તેની પાતળી ચિપ્સ કરી, તાપમાં સૂકવી દેવી. સૂકાઈ જાય એટલે તેનો મિક્સરમાં ભૂકો કરવો. એક તપેલીમાં ઘી મૂકી, ગરમ કરવું. તેમાં ગાજરનો ભૂકો સાંતળવો. પછી તેમાં ખસખસ અને કોપરાનું ખમણ નાખી, થોડી વાર રાખી નીચે ઉતારી લેવું. સાધારણ ઠંડું થાય એટલે તેમાં એલચીનો ભૂકો, મિલ્ક પાઉડર, દળેલી ખાંડ અને ગરમ ઘી નાંખી લાડુ વાળવા.

You may also like