શાહી ગુંદર હલવાસન

(0 reviews)
શાહી ગુંદર હલવાસન

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ગુંદરને ઘીમાં સાંતળી ફુલાવવો. ઠંડો પડે એઠલે તેનો ભૂકો કરવો. બદામ-પિસ્તાં-ચારોળીનો મોટો ભૂકો કરવો.

    એક વાસણમાં દૂધ ગરમ કરવું.ઊકળે એટલે તેમાં ગુંદરનો ભૂકો નાખવો અાથી દૂધ ફાટી જશે. પછી તેમાં કોપરાનું ખમણ, સૂંઠનો પાઉડર ગંઠોડાનો પાઉડર, મરીનો પાઉડર નાખવો. ઘટ્ટ થવા અાવે એટલે તેમાં ખાંડ નાંખી હલાવ્યા કરવું. લચકા પડતું થાય એટલે બદામ-પિસ્તાં-ચારોળી, ખસખસ, એલચી-જાયફળ અને ઘી નાખવું. ઠરે તેવું કઠણ થાય (વાસણથી મિક્ષણ જુદું પડે) એટલે ઉતારી લેવું. પછી હલવાસન જેવા ગોળ કટકા વાળી ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાડવો. થાળીમાં ઠારી ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાડી, કટકા પણ કરી શકાય.

You may also like