ઈન્સ્ટન્ટ પૂરણપોળી

(0 reviews)
ઈન્સ્ટન્ટ પૂરણપોળી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ગળી બુંદીનો ઝીણો ભૂકો કરવો. એક વાસણમાં થોડું ઘી મૂકી, એલચીના દાણા નાંખી, છૂટો કરેલો માવો અને ખાંડ નાંખી, બરાબર એક રસ થાય એટલે તેમાં બુંદીનો ભૂકો, બદામ-પિસ્તાંનો ભૂકો, એલચીનો ભૂકો અને કેસરને સાધારણ ગરમ કરી, દૂધમાં ઘૂંટી નાંખવું. બરાબર ઘટ્ટ થઈ જાય એટલે ઉતારી લેવું.

    ઘઉંના લોટમાં થોડું તેલનું મોણ નાંખી, કણક બાંધી, એક કલાક રહેવા દેવી. પછી કેળવી તેમાંથી રોટલી વણી, પૂરણ મૂકી, ગોળ વાળી પૂરણ પોળી વણી, તવા ઉપર બંને બાજુ શેકી ઉતારી લેવી. ઘી લગાડી પીરસવી.

You may also like